Over de historische website

Nu te koop!Binnen de schoolkring Zeijen zijn verschillende organisaties bezig geweest met het verzamelen van historische informatie, denk aan:

Als redactielid van de website Zeijen.nu heeft Rolf Tjassens voorgesteld deze informatie te bundelen in één historische website voor de gehele schoolkring Zeijen en heeft de website vormgegeven zoals u die nu voor u ziet. Alle beschikbare historische informatie van de schoolkring kunt u hier bekijken. De inhoud kan op ieder moment worden aangepast en uitgebreid. Als bezoeker van de website kunt u ook informatie aanleveren. De website wordt hierdoor een interactief, digitaal archief, ook voor de toekomst.

De redactie van deze historische website bestaat uit mensen vanuit verschillende organisaties en kan van tijd tot tijd wisselen.

De inhoud van deze website kan samen met u worden bepaald! Heeft u nog meer informatie of foto's dan kunt u dat aan ons melden. Onder aan iedere pagina vindt u een toets om contact op te nemen met de redactie van de website Historisch Zeijen.nu.

Op de website worden ook veel persoonsnamen genoemd. Wilt u niet vermeld worden óf wellicht op een ander wijze dan kunt u dat aangeven! 
De pagina's met de bewoningsgeschiedenis, waar met name veel persoonsnamen staan worden niet door de zoekmachines geïndexeerd. Deze pagina's zullen daarom niet in de zoekresultaten van bijvoorbeeld Google voor mogen komen.

 

Boermarke Zeijen

Boermarke ZeijenDe Boermarke Zeijen heeft een rijk verleden. Ze werd voor het eerst genoemd in 1646. Het woord marke betekent letterlijk grens. Met een (boer)marke wordt dan ook een afgebakend gebied bedoeld, zoals dat vanaf de dertiende eeuw veel op de Saksische zandgronden in Oost-Nederland voorkwam. De begrenzing van een marke bestond uit landschapselementen, zoals wegen, sloten en boswallen. De akker- en weidegronden binnen die grens waren vaak gemeenschappelijk bezit en werden gezamenlijk geëxploiteerd, bijvoorbeeld om schapen uit het dorp te weiden, plaggen te steken of om turf te graven. Het hout van de brink werd gebruikt voor boerengeriefhout en werd op de boervergadering verkocht.

De gebruiksrechten waren vastgelegd in 'waardelen', die aan de grond gekoppeld waren. De bestuursleden van een marke werden volmachten genoemd. Ze werden door de gezamenlijke boeren(ingelanden) aangewezen en moesten erop toezien dat de gezamenlijke gronden op de juiste manier werden gebruikt. Een en ander werd vermeld in het Boerboek.

Na de invoering van de gemeentewet in 1811 nam de invloed van de boermarken af. In 1850 werd de scheiding van de gemeenschappelijke gronden door de Boermarke Zeijen beschreven. Het aan waardelen gekoppelde gebruiksrecht werd in de 70-er jaren bij algemene vergadering afgeschaft.

De Boermarke Zeijen bestaat echter tot op de dag van vandaag en is zelfs een zeer actieve organisatie. In 2005 is de natuurlijke begrenzing van het gebied voorzien van grensstenen, aangeboden door de ingelanden. Er is nog steeds gemeenschappelijk bezit, waaronder de brink en de ijsbaan.

Stichting Historisch boek Zeijen

Voorzijde Historisch boek ZeijenIn de periode 1996-2003 werkt een aantal inwoners van Zeijen aan het verzamelen van informatie voor een historisch boek over Zeijen. Daarbij wordt dankbaar gebruik gemaakt van het vele werk dat dorpsgenoot Jelke Bennink al eerder heeft verricht door vele jaargangen van de regionale bladen uit het verleden door te spitten. Andere inwoners van Zeijen onderzoeken inmiddels de bewoningsgeschiedenis van Zeijen tot aan het jaar 1832 of werken aan een genealogisch overzicht van een aantal families in Zeijen.

De Belangenvereniging Zeijen geeft in maart 2009 de impuls om tot een afronding en tot een boek te komen door een projectgroep te vormen en - samen met de boermarke Zeijen - de stichting Historisch boek Zeijen op te richten.

Het boek is in 2011 in beperkte oplage uitgegeven. De enthousiaste leden van de projectgroep hebben echter zoveel materiaal verzameld, dat niet alles in het historisch boek kon worden opgenomen. Om dit unieke materiaal niet verloren te laten gaan kunt u dit op Historisch Zeijen.nu vinden.

Klik hier om een boek te kopen!


Stichting 100 jaar Openbare Basisschool Zeijen

Schoolfoto 1909De Openbare Basisschool in Zeijen is een kleine school in het dorp Zeijen die van oudsher een centrale plaats in de gemeenschap inneemt. De school bestaat sinds begin 19de eeuw (Uit de grote historische atlas is gebleken dat al sprake was van een school in 1830.) en heeft vele ontwikkelingen meegemaakt.

Op 10 oktober 2009 werd ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de school een groots opgezette reünie gehouden.
Een onderdeel van de reünie was een fototentoonstelling van de geschiedenis van de school. Het was niet eenvoudig om alle foto's weer boven tafel te krijgen, vandaar dat alle klassenfoto's op deze website voor het nageslacht bewaard blijven.

 

Stichting Zeijerwiek en omstreken

Jubileumboek ZeijerwiekDe Stichting Zeijerwiek e.o. is in het jaar 2001 opgericht. De stichting heeft ten doel: het behoud en het verbeteren van de woon- en leefomgeving van de schoolkring Zeijen. De stichting is voortgekomen uit de activiteiten die zijn ontplooid door de Werkgroep Zeijerwiek.

De stichting is voortgekomen uit de activiteiten die zijn ontplooid door de Werkgroep Zeijerwiek.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • het uitvoeren van beheers- en inrichtingsmaatregelen van ten behoeve van het behoud en ontwikkeling van waarden betreffende natuur en landschap en cultuurhistorie
  • het exploiteren van de Zeijerwiek als viswater
  • het opstellen van beheer- en projectplannen
  • het inwinnen en gebruiken van deskundige adviezen van onder meer het Staatsbosbeheer en de Stichting Landschapsbeheer Drenthe
  • het organiseren van voorlichting-, recreatieve- en andere activiteiten in het licht van de hoofddoelstelling.

De Werkgroep Zeijerwiek houdt zich sinds 1983 actief bezig met natuur, cultuurhistorie, recreatie en landschap rondom Zeijen. De uitvoering van het jaarlijkse werk geschiedt in nauw overleg met het Staatsbosbeheer en de Stichting Landschapsbeheer Drenthe.

Belangenvereniging Schoolkring Zeijen

Belangenvereniging Schoolkring ZeijenDe Belangenvereniging Schoolkring Zeijen is een vereniging die de belangen behartigt van de inwoners van de plaatsen Rhee, Ubbena, Ter Aard, Zeijen, Zeijerveen en Zeijerveld. Het bestuur bestaat uit leden afkomstig uit bovengenoemde dorpen.

De belangenvereniging houdt zich bezig met de leefbaarheid in de genoemde dorpen. Van deze dorpen ligt Zeijen in de gemeente Tynaarlo, de andere dorpen in de gemeente Assen. De BVZ wil een aanspreekpunt zijn voor de inwoners.

Website Zeijen.nu

Website Zeijen.nu, online vanaf 21 maart 2002Zeijen.nu (www.zeijen.nu) is sinds 21 maart 2002 de regionale nieuwswebsite van de schoolkring Zeijen. Alle inwoners en organisaties - de basisschool, verenigingen, stichtingen en de middenstand - binnen de schoolkring kunnen gebruik maken van Zeijen.nu om de inwoners van de dorpen te voorzien van informatie en andere leuke wetenswaardigheden.

Op 6 mei 2010 wordt na ruim acht jaar trouwe dienst het vertrouwde uiterlijk van Zeijen.nu vervangen door het huidige. Door de toepassing van een ander technisch platform kwamen er voor zowel de bezoekers, als voor de redactie nieuwe mogelijkheden om de website te gebruiken.

De redactie heeft als doel de website Zeijen.nu midden in de gemeenschap te laten staan. Eén internettoegang binnen de schoolkring Zeijen tot alle verenigingen, stichtingen, enz. Gebruik maken van elkaars kracht!
Het samenbrengen van de historische informatie van de bovengenoemde organisaties op deze historische website is daar een vanzelfsprekend gevolg van.Reageren

De inhoud van deze pagina is zeer zorgvuldig samengesteld. Des ondanks kan het fouten of onvolkomenheden bevatten...
Uw reactie kunnen wij gebruiken om de informatie op de website te verbeteren! Alvast bedankt voor de moeite.
Stuur uw vraag, opmerking, verbetering of een nieuwe foto('s) naar historie@zeijen.nu of gebruik dit formulier: