"Oranjegrapje" anno 1889

laatste wijziging: 27-04-2022

In de Provinciale Drentsche en Asser courant van 22 mei 1889 lezen we een ingezonden brief:

INGEZONDEN.

Zeijen, 19 Mei 1889.

Voor eenige dagen las ik deze courant, dat er in Vries, ter gelegenheid van 's Konings jubileum, geene feestelijkheden hadden plaats gehad. Dit is misschien waar in 't dorp Vries ; maar, wanneer met „Vries" de gemeente Vries wordt bedoeld, is 't niet geheel waar; want in het oud, vergeten Zeijen werd door de onderwijzers, die daartoe in staat gesteld waren door milde bjjdragen der ingezetenen, een schoolfeest georganiseerd, dat met veel opgewektheid gevierd werd en, tot vermaak van jong en oud, uitmuntend van stapel liep.

Maandagmiddag, 13 Mei, verzamelden de kinderen zich, ter getale van ruim 50, feestelijk uitgedost en van oranjevlaggen en strikken voorzien, in het netjes met groen en bloemen versierde schoolgebouw, waar eenige feestliederen werden aangeheven.

Daarna werd, al zingende, eene wandeling gedaan door het dorp, waardoor velen, zelfs ouden van dagen, naar buiten gelokt werden en zichtbaar in de pret deelden. Na in de school teruggekeerd te zijn, waarbij zich intusschen eene menigte belangstellenden had verzameld, werden de kinderen op een flink stuk onthaald en werd vervolgens een wedloop met hindernissen gehouden, waaraan alle kinderen, die daartoe in 8 groepen verdeeld waren, deelnamen. Na vinnigen strijd bekwamen prijzen de volgende jongens : J. Jager, A. Jager, H. Boelens en L. Bastiaans; benevens de meisjes : B. Boelens, J. Boelens, L. Emmens en G. Meijering.

't Was aardig te zien hoe de kleinen zich repten om 't eerst aan 't einde der baan te komen. 't Is te wenschen dat zij de moeielijkheden, die zij later op hunne levensbaan gewis zullen ontmoeten, met evenveel moed en volharding zullen trachten te boven te komen, als nu bij dit spel 't geval was.

Deze wedstrijd, die nog al eenige inspanning vorderde, had er toe meegewerkt om den eetlust op te wekken en toen, na afloop daarvan, de dampende chocolade en broodjes stonden te wachten, werd daaraan alle eer bewezen. Nadat allen zich te goed hadden gedaan, was de tombola aan de beurt. Prachtige prijzen werden getrokken en 't was dan ook op der kinderen gelaat te lezen, dat zjj allen hoogst voldaan waren.

Intusschen was het reeds vrij laat op den dag geworden en werd daarom het feest met een gepast woord door het hoofd der school gesloten, waarop oud en jong huiswaarts keerde met den wensch, dat ze nog spoedig eens weer schoolfeest mochten vieren.
Reageren

De inhoud van deze pagina is zeer zorgvuldig samengesteld. Des ondanks kan het fouten of onvolkomenheden bevatten...
Uw reactie kunnen wij gebruiken om de informatie op de website te verbeteren! Alvast bedankt voor de moeite.
Stuur uw vraag, opmerking, verbetering of een nieuwe foto('s) naar historie@zeijen.nu of gebruik dit formulier: